1: Algemeen
De huur wordt aangegaan onder de hierna vermelde voorwaarden, behoudens schriftelijke overeenkomst tussen partijen.  De huurder bevestigt onderhavige voorwaarden te kennen en te aanvaarden.  Indien de huurder in zijn aanbod of andere correspondentie zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.  Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorafgaande niet af.  De huurder met wie eenmaal met toepassing op deze voorwaarden werd gecontacteerd, stemt in met de toepasselijkheid ervan op latere overeenkomsten tussen haar en de verhuurder.

2: Aanvang/einde en duur van de huur/ontbinding
De verhuring vangt aan  vanaf de dag waarop het materiaal ter beschikking wordt gesteld aan de huurder, dan wel aan de transporteur welke werd aangesteld door de huurder.
De verhuring eindigt op de dag der terugkomst van dit materiaal in het depot van de verhuurder, dit onafgezien of de huurder het gehuurde materiaal zelf terugbrengt, dan wel het gehuurde materiaal wordt afgemeld door de huurder en vervolgens opgehaald door de verhuurder.  Indien de huurder de gehuurde/gereserveerde goederen niet op het overeengekomen tijdstip en voor het overeengekomen huurperiode afneemt, is hij desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen.  Onverminderd het voorafgaande, kan de huurder de reservering voor het tijdstip van de terbeschikkingstelling schriftelijk of per e-mail annuleren.  De huurder zal alsdan echter navolgende schadevergoeding verschuldigd zijn:80% van het netto orderbedrag bij annulering in de laatste 24 uren voor voornoemd tijdstip.
Het afmelden van het gehuurde materiaal, met het oog op de afhaling van het gehuurde materiaal door de verhuurder, kan slechts op weekdagen tussen 08.00u en 17.00u.  Het afmelden dient telefonisch  te gebeuren en via e-mail te worden bevestigd door de huurder.  De e-mail dient duidelijk de plaats van de afhaling te vermelden en de omschrijving van de af te halen gehuurde materialen indien het een gedeeltelijke afmelding betreft. Tevens dient er melding te worden gemaakt van de naam en telefoonnummer van de contactpersoon op de ophaallocatie.  Na afmelding mat het gehuurde materiaal niet verder worden gebruikt.
In afwachting van de afhaling van het gehuurde materiaal door de verhuurder dient het materiaal door de huurder te worden beveiligd tegen diefstal en vandalisme.  D.W.Z. dat de huurder er voor instaat dat het materiaal steeds slotvast wordt gestockeerd op een afgesloten plaats.  Bij gebreke aan een afgesloten plaats in de nabije omgeving dient de huurder alle mogelijke veiligheidsmaatregelen te voorzien opdat het gehuurde materiaal niet kan worden gestolen of beschadigd door vandalisme.  Het risico voor verdwijning ingevolge diefstal of beschadiging rust op de huurder tot het ogenblik van de afhaling. 
De huurovereenkomst wordt geacht te zijn ontbonden in geval van :
- Faling of verdwijning van de rechtspersoon van de huurder
- Ernstige fout of tekortkoming in hoofde van de huurder
- Schending van de algemene voorwaarden
- Niet nakomen van de betalingsverplichtingen
Behoudens indien de huurder het goed vrijwillig terugbrengt, heeft de verhuurder het recht om de gehuurde materialen zonder aanmaning of rechterlijke machtiging terug op te halen op de plaats waar de materialen worden gestockeerd.  De huurder is tevens gehouden om de resterende huurprijs (tot de geplande huurprijs) te betalen, alsook de eventuele materiële schade aan de het gehuurde materiaal. Indien de schade van de verhuurder in realiteit nog hoger is, kan de forfaitaire schadevergoeding worden verhoogd tot de reële schade welke de verhuurder heeft geleden.

3: Huurprijs en kosten
De huurprijzen zijn geldig vanaf 01/04/2017 en kunnen gewijzigd worden mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de huurder één week voor de inwerkingtreding.
Vermeldingen op illustraties, brochures, catalogi, tekeningen, modellen, enz. zijn informatief en niet bindend.
Behoudens afwijkingen in de huurovereenkomst wordt de huurprijs aangerekend per begonnen dag.  De gehuurde materialen dienen bij het einde van de huur voor 09.00u ’s morgens terug ter beschikking te worden gesteld aan de verhuurder, zo niet wordt de aangebroken huurdag ook in rekening gebracht.  De afmelding van het gehuurde materiaal (met het oog op de afhaling door de verhuurder) voor 09.00u ’s morgens impliceert niet dat de desbetreffende aangebroken dag niet meer in rekening mag worden gebracht.
De huurprijzen gelden voor een maximum gebruik van 8u werkuren per dag.  De verhuurder behoudt zich het recht één achtste van de dagprijs supplementair aan te rekenen per overuur.  Een uitzondering op de regel is het gebruik van stroomgroepen 7 dagen per week en 24 uur per dag, waarop de speciale tarieven gelden op het moment van de opmaak van het huurcontract.  Er wordt geen huurprijsvermindering toegekend indien het gehuurde materiaal minder lang gebruikt wordt dan de vooropgestelde 8 maximum uren. 
Een week wordt aangerekend als vijf dagen, twee weken als 10 dagen, drie weken als vijftien dagen, bij een volledige maand huur worden de normaal geldende werkdagen in rekening gebracht .

Een voorschot of waarborg is vooraf betaalbaar.  Het bedrag van de waarborg of voorschot zal door de verhuurder worden bepaald en is afhankelijk van het gehuurde goed en/of de vooraf voorziene huurtermijn.  Zij geeft nooit recht op interesten.  Het bedrag van de waarborg kan geenszins worden aanzien als een voorschot op de huur.  De waarborg wordt door de verhuurder teruggegeven aan de huurder op het ogenblik dat de huurder schijnbaar al zijn verplichtingen in her kader van de huurovereenkomst is nagekomen.  De teruggave van de waarborg impliceert geenszins dat de verhuurder verzaakt aan enig recht of enige vordering.
De verhuurde materialen worden geleverd met een volle brandstoftank.  Het verbruik van de brandstof tijdens het gebruik van het  gehuurde materiaal is niet inbegrepen in de huurprijs en valt ten laste van de huurder.  De huurder dient bij het einde van de huur het gehuurde materiaal terug af te leveren met een volle brandstoftank.  Bij gebreke hieraan heeft de verhuurder het recht om de kostprijs van de brandstof van 1 volle tank aan te rekenen.
Vervoer van en naar afleveradres en/of laden en lossen, is steeds op kosten van de huurder.  Op aanvraag kan de huurder verzoeken om het transport te laten geschieden door de verhuurder.  De kostprijs van dit transport wordt door de verhuurder doorgerekend aan de huurder.  De huurprijs is contant betaalbaar op de zetel van de verhuurder.  Facturen welke niet worden betwist per aangetekend schrijven binnen de week na de toezending ervan, worden geacht te zijn aanvaard door de huurder.
Bij niet betaling van de facturen binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag.  Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belopen van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 250€.

4: Eigendom
De verhuurder blijft eigenaar van de gehuurde materialen.  De eigendom wordt, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, nooit overgedragen aan de huurder.  Elke niet-teruggave van een gehuurd goed zal worden aanzien als diefstal en/of misbruik van vertrouwen en zal worden vervolgd door de strafrechter.  De huurder is verplicht om de verhuurder onmiddellijk in kennis te geven van elke wijziging van zijn vennootschapsvorm, -zetel, -activiteiten, alsook van een faling van de rechtspersoon van de huurder.  De huurder deelt tevens onmiddellijk mee indien er derden -schuldeisers beslag hebben gelegd op de gehuurde materialen of indien de materialen een voorwerp zijn van een rechterlijk beslag.  In dit geval stelt de huurder tevens de schuldeisers/curator in kennis van het huurcontract en het eigendomsvoorbehoud van de verhuurder.

5:Aansprakelijkheid voor de schade:
Schade welke wordt veroorzaakt aan de gehuurde goederen tijdens de huurperiode van de goederen vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de huurder (inclusief diefstal en vandalisme).
De huurder is ertoe gehouden om het nadeel van de verhuurder ingevolge beschadiging, tenietgaan, verlies of verdwijning van het materiaal te vergoeden aan de verhuurder.  Het nadeel bestaat uit de herstelling van de materiële schade (inclusief min -waarde), het vervangen van het tenietgegane of verdwenen materiaal, alsook alle schadelijke gevolgen welke voortvloeien uit de beschadiging, het tenietgaan of de verdwijning van het gehuurde materiaal.  De huurder dient in dit geval eveneens in te staan voor de gederfde huuropbrengsten vanaf het ogenblik waarop schade is ontstaan tot het ogenblik waarop het materiaal (of het vervangingsmateriaal) terug kan worden gebruikt voor de verhuring.  De huurder zal zich niet kunnen beroepen op fout van derden of overmacht jegens de verhuurder.   De huurder is ertoe gehouden het gehuurde goed te verzekeren voor alle mogelijke risico’s en dient hierbij uitdrukkelijk de verhuurder als mede -verzekerde te vermelden. De huurder is verplicht zijn verzekering te verwittigen van de huur van de aanhangwagen.
Ook zal de huurder aansprakelijk zijn voor alle schade veroorzaakt aan derden.  De huurder zal de verhuurder vrijwaren en ontlasten indien hij wordt aangesproken door derden ingevolge schade welke veroorzaakt werd door het gehuurde materiaal tijdens de huurperiode van de huurder.
De huurder staat in voor elk risico en aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het transport van de gehuurde materialen indien dit transport wordt uitgevoerd door de huurder zelf.  De huurder verklaart op de hoogte te zijn van de specificaties (gewicht,omvang) van het gehuurde materiaal en staat zelf in voor de correcte naleving van de toepasselijke wegcode, en reglementering inzake transport van de gehuurde materialen.
Te allen tijde is de huurder verplicht om binnen de korst mogelijke periode de verhuurder in kennis te brengen van elke beschadiging, tenietgaan of verdwijning van de geleverde goederen.

6: Gebruik, onderhoud en herstellingen van de gehuurde materialen
De huurder verklaart zich akkoord de gehuurde goederen te beheren als een goede huisvader en ten allen tijde de verhuurder op de hoogte te stellen van het periodiek onderhoud.  De huurder zal het gehuurde materiaal aan dagelijkse controle onderwerpen zoals: controle van vloeistoffen/oliën en smeren van het gehuurde materiaal.  Schade en/of kosten die voortvloeien uit het niet uitvoeren van het dagelijks onderhoud is ten laste van de huurder.  De huurder dient zich voor het gebruik ervan te vergewissen dat hij over voldoende kennis bezit om het gehuurde materiaal te gebruiken en te onderhouden als een goed huisvader.  De huurder verklaart dat bij aanvang van de huurovereenkomst voldoende inlichtingen en informatie werd gegeven door de verhuurder opdat hij het gehuurde materiaal kan gebruiken en onderhouden als een goede huisvader.  Indien de huurder onzeker is over het gebruik en onderhoud van het gehuurde materiaal dient hij onverwijld contact op te nemen met de verhuurder teneinde zicht ter vergewissen van het correcte gebruik en onderhoud van de gehuurde materialen.  De huurder kan het gebrek aan kennis en vakkunde in zijn hoofde niet inroepen jegens de verhuurder in geval van enige vorm van schade.  Depannagekosten door foutief of schadeverwekkend gebruik van het gehuurde materiaal en/of gebruik van vervuilde of verkeerde brandstof is ten laste van de huurder.  De onderhoudsbeurten worden door de huurder steeds telefonisch of per e-mail door gegeven aan de verhuurder.  Groot onderhoud, herstellingen aan gehuurde goederen en wettelijke verplichtte controles (keuringen) mogen slechts gebeuren door het personeel van de verhuurder, of door een door hem aangestelde erkende hersteller.  Vertragings- of stilstandschade noch omzet en/of winstderving ingevolge van het niet-gebruik tijdens onderhoud/herstelling/keuring kunnen niet ten laste worden gelegd van de verhuurder. Tijds - en gebruiksverlies geven geen enkel recht op prijsvermindering of schadevergoeding.  Klachten omtrent het gehuurde materiaal (andere dan de zichtbare gebreken bij aflevering van het gehuurde materiaal bij het begin van de huurperiode) dienen, op straffe van verval, gedetailleerd en gemotiveerd, binnen de vijf dagen, bij aangetekend schrijven aan de verhuurder worden meegedeeld.  Het is verboden de gehuurde goederen te gebruiken in aanwezigheid van meststoffen, zuren, zouten of bijtende producten.  Schade veroorzaakt door deze toepassingen worden na herstelling aangerekend aan de huurder.  

7:Aansprakelijkheid van de verhuurder:
De aansprakelijkheid van de verhuurder is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaakbeschadiging en letselschade aan zaken en personen van de huurder, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan het gehuurde goed of door opzet of grove schuld van de verhuurder.  Tevens is de aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering ter zake wordt uitgekeerd.  Aansprakelijkheid voor overige (gevolg) schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet en/of winstderving, vertragingschade en stilstandschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  De aansprakelijkheid van de verhuurder kan nimmer het orderbedrag (met een maximum van 4 huurweken) te boven gaan, tenzij en voor zover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.

8:Verbreking
De klant heeft het recht om de overeenkomst voor het verstrijken van de overeengekomen duur te beëindigen mits betaling van een opzeggingsvergoeding gelijk aan 50 % van de vergoedingen die tijdens de normale resterende contractstermijn nog verschuldigd zijn geweest.

9:Bevoegdheid alle geschillen
Alle geschillen die uit of met betrekking tot deze overeenkomst ontstaan, zullen worden beslecht via de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar de vennootschapszetel van de verhuurder gelegen is.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.